Poskytované datové sady

V režimu Open data můžete získat za území města nebo obce s rozšířenou působností (ORP) Český Krumlov:

  • Data RÚIAN (ORP)
  • GIS objekty (město)
  • Technická infrastruktura (město)
  • Doprava (město)
  • Pasport veřejného osvětlení (město)
  • Územní plán (město)
  • Regulační plány (město)
  • Rozbory udržitelného rozvoje území (ORP)

Poskytování geodat v režimu Open data

Na této stránce je možné přímo stahovat data a využívat výstupy z GIS města Český Krumlov za předpokladu splnění podmínek užití.

Další datové sady jsou vydávány prostřednictvím Žádosti o výdej dat, kde můžete získat tyto sady za území města nebo ORP Český Krumlov:
Katastrální mapa, Základní mapa, Letecké snímky - aktuální / historické, Císařské otisky stabilního katastru, Pasport komunikací, data ÚAP.

Poskytování a výdej dat a výstupů z GIS města Český Krumlov se řídí těmito Pravidly.

highlight 1

Data RÚIAN

Data Registru územní identifikace a nemovitostí. Čísla domovní a orientační, adresní místa, budovy, ulice, katastrální území, obce v ORP, části obce, volební okrsky, hranice ORP. Více informací...

Shapefile | GeoJSON | DGN | ArcGIS REST

highlight 1

GIS objekty

Vybrané body zájmu z témat Odpadové hospodářství (koše a kontejnery) a Zábory veřejného prostranství (tržní místa, předzahrádky).

Shapefile | GeoJSON

highlight 1

Technická infrastruktura

Data z Pasportu dešťové kanalizace, vedení optického kabelu ČKRF, poddolování území.

Shapefile | DGN

highlight 1

Doprava

Parkovací plochy, jednosměrky, pěší zóna, zóny placeného stání.

Shapefile | ArcGIS REST

highlight 1

Pasport veřejného osvětlení

Rozvaděče, stožáry, lampy, kabelové skříně, kabely.

ArcGIS REST

highlight 1

Územní plán

Výkresy územního plánu města Český Krumlov, vydané změny, vektorová kresba regulativů.

GeoTIFF+Shapefile (726 MB) | ArcGIS REST

highlight 1

Regulační plány

Regulační plány města Český Krumlov - Vyšný a Slupenec

rastr+DWG (1,13 GB) | ArcGIS REST

highlight 1

Rozbory udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Územně analytické podklady - výkres hodnot, limitů, problémů a záměrů

GeoTIFF (1,81 GB) | ArcGIS REST